Akupunktur er en teknik, hvor en uddannet akupunktør sætter meget tynde nåle overfladisk i bestemte punkter på huden for at behandle forskellige sygdomme.
Akupunktur kan behandle de ubalancer, der gør dig syg ved at genoprette den ligevægt, der er naturlig for dig. Akupunktur flytter overskud af energi, mindsker negativ energi, styrker lav energi eller ophæver stagnationer og giver som en signalterapi, kroppen besked på at genoprette den naturlige balance.
Hvordan virker akupunktur?
Mange veluddannede mennesker har prøvet at finde en forklaring på, hvordan akupunktur virker. Det er da også lykkedes at finde nogle forklaringer, der kan passe indenfor et snævert naturvidenskabeligt verdensbillede, frigivelse af endorfiner (morfinlignende stoffer) i hjernen etc – men disse forklaringer er ikke tilstrækkelige og blegner, når man observerer, hvad der sker ved anvendelsen af den klassiske akupunktur. Den klassiske forståelse af den kinesiske filosofi kan være svær at tilegne sig i begyndelsen, men ved at bruge de redskaber og teorier, der følger med, vil genialiteten folde sig ud med samme skønhed som en dugfrisk lotusblomst og give dig en livsforståelse, der i mange henseender kan betragtes som sund fornuft grænsende til visdom. De livsenergier, den klassiske akupunktur kan påvirke, er i dag lige så naturvidenskabeligt uforklarlige som tyngdekraften, universets sorte huller, kærlighedens kraft etc.Hvad er akupunkturen filosofi?
Akupunkturens hovedfilosofi er baseret på ligevægten mellem Yin og Yang, to modvirkende kræfter, der hele tiden skal holdes i balance. Der er en konstant udveksling mellem Yin og Yang og de indeholder begge hinandens elementer. Det geniale symbol på Yin og Yang skal ses som en dynamisk udveksling af de to energiformer, der holder hinanden i ave som forenende modsætninger. Grundprincippet i akupunkturens filosofi bygger på den Taoistiske forståelse, at mennesket er ét med naturen. Vi er en lille del af en større sammenhæng og repræsenteret i det største ligesom det største i universet er repræsenteret i os, så hver lille del af os repræsenterer helheden – en sandhed vi kom nærmere ved opdagelsen af DNA-molekylet, der netop repræsenterer helheden, og findes i det mindste af os - nemlig i hver celle. Heraf følger også den sunde etiske erkendelse af, at vi alle er afhængige af hinanden, at ingen eller intet er ligegyldigt, men alt og alle har en positiv betydning for den samlede energi og balance.
Menneskets helbred afhænger hermed af en ligevægt, såvel i kroppen som med omgivelserne og hele Universet.

Qi (livsenergien)
Teorien for akupunkturbehandling fortæller, at der i ethvert menneske gennem 12 meridianbaner strømmer en energi bestående af Yin og Yang. Kineserne kalder denne energi af "livskraft" for Qi (eller Chi budtales tji) og kommer kroppen ud af balance, kan denne energi genoprettes ved at stikke nåle ind i akupunkturpunkter, der er følsomme punkter på meridianerne. Meridianer er hverken blodkar eller nervebaner – de følger helt deres eget system. Vi bruger oftest de 12 hoved meridianer og to ekstra meridianer. De 12 hovedmeridianer deles op i 6 yin og 6 yang meridianer, som er parvis forbundne. Der findes i dag mange extra-punkter, så samlet findes der omkring 2000 akupunkturpunkter på kroppen.
Den klassiske akupunktur er ofte en kombination af nålebehandling, moxa og klassisk urteterapi.Sygdom kan opstå ved over- eller underskud af denne energi ligesom smerte kan forstås som en blokering af livsenergien. Da vi er født til at være sunde og raske kan en ubalance oftest genoprettes.
En væsentlig forskel mellem den vestlige verdens opfattelse af sygdom og akupunktur er, at vestens filosofi antager en bestemt lidelse skyldes en bestemt "defekt" i kroppen, mens akupunktur er baseret på et holistisk (helheds) princip, hvor alt hænger sammen og derfor ikke kan henføres til én bestemt årsag.

De fem elementer
De fem elementer er en teori, der bruges til at stille en kinesisk diagnose hos den enkelte person.
Meridianerne kan indordnes i de fem elementer ild, jord, metal, vand og træ.De gamle kinesere mente, at universet var sammensat af 5 forskellige elementer. Alle fænomener i naturen kan rubriceres under disse elementer - på denne måde kan energier, kræfter, bølger og vibrationer beskrives. Hvert element indeholder en Yin- og en Yangdel.
Samspillet mellem de 5 elementer skaber en balance mellem skabende og ødelæggende kræfter - når denne balance forstyrres, opstår der sygdom.
Meridianerne i kroppen kan indordnes i de fem elementer og således overfører energi til hinanden gennem en fremmende proces kaldet Sheng cyklus. Her giver elementerne hinanden energi i urets retning. De fem elementer kaldes også for de fem faser eller de fem forvandlinger, fordi de skal opfattes som værende i konstant forandring. De gamle kinesere brugte naturen som billede, så det er let at forstå at ilden brænder og danner jorden af sin aske. Af jorden dannes bjergene, som indeholder metaller. Bjergene med sine metaller danner kløfter, hvor igennem vandet flyder og giver næring til træet. Træet vokser og giver næring til ilden og herved er ringen sluttet.
For at opretholde harmonien i en ligevægt, må elementerne nødvendigvis også kontrollere hinanden. Dette gør de gennem den såkaldte Ko cyklus, som danner en stjerne inden for Sheng cyklus. Ved at bruge de fem elementer er det nemt at se, hvordan ild kan smelte metal. Metal kan kløve træ og træet kan skygge for jorden. Når jorden hober sig op inddæmmer den vand, og vandet slukker ilden.

Hver meridian indeholder de andre meridianers egenskaber hvilket betyder, at der findes træ, ild, jord, metal og vandpunkter på alle meridianerne. Desuden indeholder hver meridian Luo-punkter, der forbinder makker-meridianer, akut-punkter (Xi-cleft) der naturligvis bruges i akutte tilstande, energipunkter (Yuan-source), der skaffer energi specielt ved kroniske tilstande. Desuden findes der punkter, der dækker over specifikke områder på kroppen – distalpunkter, der supplerer en lokal behandling ex nakke og lænd. Der findes også Mu-punkter, Shu-punkter, influentalpunkter, koblingspunkter, styrepunkter og Ashi-punkter – sidstnævnte betyder på kinesisk ”av” – og kendes også som ømme punkter.
Samlet giver det en uendelighed af behandlingsmuligheder, således at den uddannede akupunktør altid kan finde en egnet behandling for den enkelte klient.

Din akupunktør kan finde ud af, hvilket element der er angrebet ved bl.a. at kende dine symptomer. Elementerne har nemlig tilknyttet forskellig vævs strukturer, men har også hver især også et sanse organ, som ofte også vil være påvirket, hvis der er noget galt i elementet. Der er også knyttet egenskaber, vi i vesten kalder psykiske, til hvert element – men i behandlingen skelnes der ikke mellem psykiske og fysiske problemer, for de er samlet en del af den samme energi – ex vil en lav energi i jord-elementet kunne give alle former for fordøjelsesproblemer men symptomerne kunne også være tendens til overbekymring og grublen. En ubalance træ-elementet kunne vise sig som muskelproblemer, eller problemer med synet eller måske tendens til vrede eller irritabilitet. Alle de sygdomme, som er knyttet til elementet træ vil være påvirkelige over for vind og være mest fremherskende om foråret, der er tiden for træ elementet. Træ – Lever – kan også invadere Mave/Milt og dermed give mavesyreproblemer og fordøjelsesproblemer med diarré og opkastninger – som man i gamle dage kunne beskrive som en ”galdesur mand”. De øvrige elementer følger de samme regler.

De fem elementer

Element Træ Ild Jord Metal Vand
Yin-meridianer Lever Hjerte Kredsløb Milt Lunge Nyre
Yang-meridianer Galdeblære Tyndtarm Trevarmer Mave Colon Urinblære
sanseorgansans øjesyn tunge som kommunikation mund smag næse lugt øre høre
Kropsvæske tårer sved spyt slim urin
kropslugt – negativ sur brændt sød fordærvet rådden
Overflade negle (farven) ansigt læber hud hovedhår
Styrer muskeltonus sener blodkar hjerne nervebaner muskelfylde væske, fedt bindevæv hud kropshår lunger knogler brusk marv
Emotioner entusiasme glæde kærlighed overvejelse socialitet medfølelse bekymring ro vilje
Emotioner negative vrede forskrækkelse hysteri fobier grublen sorg angst fortvivlelse
sygdomstilstand flygtig mental tung oppustet stilstand
kropsbevægelse spænder urolig stammer hoster ryster
forværres ved: anstrenge øjnene at gå at sidde at ligge at stå
Klima vind varme fugt tørke kulde
Årstid forår sommer høst efterår vinter
verdenshjørne øst syd midt vest nord
Døgntid morgen middag eftermiddag aften nat
udvikling plante knopper vækst frugt modning dvale
udvikling menneske fødsel vækst pubertet forplantning modning ældre gammel død
Stemme højrøstet lér - taler nynner Græder stønner
farve grøn rød gul hvid blå - mørk
Smag sur bitter sød skarp Salt


Case:
Peter Hansen er en 57-årig mand, der henvender sig med symptomer som nattesved og uendelig træthed med følelse af, at være indespærret i en osteklokke.
Allerede i modtagelsen mærker jeg hans energiforladthed, slapt håndtryk, besvær med øjenkontakt, bleg dejagtig hud, mørk under øjnene, stemmen svag, ingen spændstighed i kroppen m.m.
Ved gennemgangen finder jeg flere symptomer – tendens til depression, svigtende hukommelse og koncentration, træthed og ømhed i lænd, flækkede negle, øresusen, tendens til pludselige vredesudbrud, intolerans overfor alkohol, hyppig opvågning om natten, hårtab, manglende seksuel lyst og evne.
Hans tunge er meget rød med hævede sider og tungebelægningen dækker kun få områder på tungen – afskallet kalder vi det, pulsen er hurtig men svag og tynd tynd i dybden specielt på de øvre punkter (SHI- nederste jiao).
Den kinesiske diagnose er Nyre-yin-xu, hvilket er en alvorlig diagnose, da den henviser til et underskud i livsenergien. Nyre-energien understøtter det faste væv som knogler, brusk, hovedhår, tænder og negle (lændeproblemer – slidgigt, hårtab, flækkede negle), Nyre-energien understøtter forplantningsevne og energi (manglende seksuel lyst og impotens) – som det sanselige element understøtter den hørelse (øresusen), og Nyre-energien nærer marven (psykisk livstræthed og manglende hukommelse, evt depression). Tunge- og pulsdiagnose understøtter diagnosen. Tendens til vrede og alkoholintolerens skyldes, at Vand-elementet ikke kan supplere Træ-elementet med tilstrækkelig Yin, således at Yang får for meget magt her, hvilket påvirker Leverenergien.
Denne mand har tæret så meget på sin medfødte – prænatale – energi, at han kropsligt er 30 år ældre end sin alder, så han må have været ude for meget store belastninger over lang tid. Tilstanden kan også ses hos yngre kvinder efter flere på hinanden følgende fødsler eller aborter. Ved at udspørge kommer Peter Hansen frem med, at der er store problemer på både arbejde og i ægteskab, og det har stået på igennem mere end 15 år.

Igennem akupunktur, urtetilskud og rådgivning omkring kost og levevis kan klienten langsomt genvinde den energi, der er nødvendig for at ændre sine egne livsvilkår. Det er også min erfaring, at akupunktur gør klienterne mere bevidste omkring omgivelsernes indflydelse på ens energier – hvor mister man energi og hvad tilfører én energi – en bevidsthed der kan komme bag på nogle klienter, men som langsomt og bevidst fører dem mod en bedre balance i tilværelsen.

Andre akupunktur-love
Foruden 5-element-loven findes der andre muligheder for at finde en behandling, der virker på den enkelte klients problemer.
Organuret eller Horarypunkter benytter sig af, hvordan energien i de enkelte meridianer bølger henover døgnet, således at hver meridian har sit energimaximum og sit energiminimum. Lever-energien har ex sit energimaximum mellem klokken 01 og 03 om natten (man skelner i praksis mellem 00 og 04), hvilket betyder at et overskud i Leverenergien vil give problemer i denne periode, hvilket ex galdestenspatienter har erfaret, hvor der klassisk kan være problemer på denne tid af natten, men selvfølgelig er der også problemer efter fedtrige måltider. Mange vågner også i dette tidsrum med uro i kroppen. Hver meridians maximum/minimumsforløb strækker sig over 2 timer – energiminimumsperioden vil således være 12 timer fra maximumsperioden. Akupunktøren benytter sig her af meridianens egetpunkt – horarypunkt – dvs ildpunktet på Hjertemeridianen, træpunktet på Levermeridianen etc.
Moder-søn-lov. Her kan man trække energi fra den foregående meridian – Moderen – hvis denne er i overskud eller at hente energi til en underskudsmeridian ved hjælp af Søn-punktet – den efterfølgende meridian.
Her bruges oftest åbningspunkterne eller terminalpunkterne – det vil sige endepunkterne på meridianerne. Disse punkter bliver nu brugt mere og mere fordi nyt teknisk apparatur kan måle de enkelte meridianers energitilstand ved hjælp af disse punkter og giver et diagram over tilstanden hos den enkelte klient, hvilket mange – især mænd – ser positivt på.
Desuden findes der mindre brugte love som Middag-Midnatsloven og Mand-Hustru-loven.

Akupunkturens historie
Akupunkturen regnes normalt til at stamme fra Kina, og den viden, der i dag anvendes, er primært baseret på en ca. 2200 år gammel lærebog af Huang Di Nei Jing - en bog der dog menes at indeholde mange forfatteres erfaringer. Legendarisk tilskrives bogen Den gule Kejser Huang Di, der levede år 2698-2589 f.kr. Den gule Kejsers Klassiker, som bogen hedder, regnes for det ældste samlede skrift om akupunktur. Den er skrevet som en samtale mellem "Den gule Kejser" og hans minister Chi Po. Nei Jing består af to dele i 18 bind. Første del medicinteori og anden del terapi. Bogen indeholder detaljeret medicinsk og kirurgisk viden, og bliver den dag i dag brugt af kinesiske medicinstuderende.Ex på bogens opbygning:
Den gule kejser spurgte: ”Når man bliver gammel, kan man ikke mere få børn. Skyldes det, at ens qi er blevet udtømt, eller er det et naturligt fænomen?”
Qi Bo svarede: ”Kvinden har en rig Nyre-qi, når hun er 7 år. Hendes mælketænder begynder på dette tidspunkt at blive udskiftet med de blivende tænder, og hendes hår begynder at vokse og bliver længere. Når hun bliver 14 år, begynder kvinden at få menstruation, hendes ledende meridian (Conception Vessel = Ren-meridianen) begynder at strømme, og qien i hendes gennemtrængende meridian (Chong-meridian)blomstrer, og når hun begynder at få menstruation, kan hun blive gravid. Når hun bliver 21 år gammel, er kvindens Nyre-qi stærk og sund. Derfor vokser hendes visdomstænder helt ud og fuldender mønstret sammen med de andre tænder. Når hun bliver 28 år gammel, bliver sener og knogler stærke, håret vokser mest på dette tidspunkt, og kroppens tilstand er den bedst mulige. Når hun bliver 35 år gammel, begynder den lyse Yangs meridianer (mave- og colonmeridianer) at blive svækkede. Dette medfører, at hendes ansigtsfarve begynder at se vissen ud, og hendes hår begynder at blive tyndt. Når hun er 42 år gammel, begynder de 6 Yang-meridianer at blive svækkede. Dette medfører at hendes ansigtsfarve bliver endnu mere vissen, og hendes hår begynder at blive gråt. Ved 49 års alderen bliver der underskud af qi i den ledende meridian, qien i den gennemtrængende meridian aftager, den seksuelle qi udmattes, og menstruationen ophører. Resultatet er, at hendes krop bliver gammel, og hun kan ikke mere blive gravid.” etc

(Den gule Kejsers Klassiker om indre medicin. Spinx forlag 1997 side 14)

Fra Han (Huang) dynastiets tid (206 - 24 f. Kr.) har man sikre fund, der dokumenterer brug af metalnåle (guld, bronze, stål), samt skriftlig dokumentation for moxa terapi. Den ældste bog om specifik akupunktur, der er fundet i Kina er Huangfu Mi´s bog om klassisk akupunktur og Moxa-behandling (265-316). Men der er ældre tegn på brugen af akupunktur – nåle af sten der fører tilbage til stenalderen etc
Akupunktur var stort set ukendt i den vestlige verden, indtil præsident Nixon besøgte Kina i 1970. Her fik den vestlige presse adgang til den kinesiske kultur, og berettede begejstret om behandlingsmetoden akupunktur, hvor patienter kunne opereres uden bedøvelse med blot et par nåle i kroppen. Herefter valfartede læger fra de vestlige lande til Kina for at lære om akupunktur.
Men interessant er det også, at man i 1991 fandt et nedfrosset menneske i bjergene mellem Østrig og Italien der tilsyneladende blev overrasket af en storm og sov ind for over 5300 år siden. På denne mand – kaldet Ötzi – fandt man en slags tatoveringer, der fulgte de klassiske akupunkturpunkter, der svarede til hans symptomer på slidgigt i lænd og problemer med maven. Sidstnævnte blev klarlagt ved fundet af kulrester som mavemiddel og specielle mider, men disse lidelser var altså behandlet på de relaterede og relevante akupunkturpunkter.
Selv om akupunktur har været kendt i Europa i flere hundrede år blev den først "genopdaget" i 1930'erne og er i løbet af de senere år blevet delvis accepteret af det etablerede sundhedssystem. Dog er Danmark stadig et uland i brugen af akupunktur på sygehusene. Også i Kina var denne behandlingsmetode næsten glemt i en årrække, undertrykt af missionærer og regeringer, indtil Mao Tsetung opfordrede lægerne til at genoplive og videreudvikle teknikken, fordi Kina´s sundhedssystem var ved at bryde sammen. I de fjerntliggende landsbyer er der ansat Barfodslæger, der har en stor viden om akupunktur, urter og moxabehandling. Deres opgave er at sørge for sundheden i lokalområdet. Befolkningen kommer så til regelmæssige sundhedschek og får justeret begyndende ubalancer. Barfodslægen får penge for at holde befolkningens sundhedstilstand i top, men ved sygdom skal han behandle gratis, og ved megen sygdom bliver der ansat en anden i hans sted.
I den moderne akupunkturbehandling anvendes flere forskellige metoder til at stimulere akupunkturpunkterne. Det kan være traditionelle akupunkturnåle, elektrisk stimulans (elektro-akupunktur), laser-behandling, vakuum behandling, akupressur m.m. Mange behandlere har specialiseret sig i en bestemt metode, for eksempel Traditionel Kinesisk Akupunktur, Elektro-akupunktur, Vakuum-akupunktur, Øre-akupunktur o.s.v.

I dag kendes der mere end 2000 akupunkturpunkter, og de ca 700 er beskrevet i de gamle kinesiske optegnelser. Langs meridianerne, de kinesiske energibaner, regner man med ca 360 klassiske punkter – ca et punkt for hver dag.


Hvordan opstod akupunktur?
Der er mange der mener, at akupunkturen har udviklet sig igennem et erfaringsgrundlag. En mand får en splint i fingeren og hovedpinen forsvinder. Denne forklaring er dog ikke holdbar, hvilket hurtigt erkendes ved brugen af den klassiske akupunktur. Den kompleksitet, der indeholdes i de klassiske punkter kan umuligt forklares ved tilfældige erfaringer.
En anden teori er, at gamle kinesere med stor visdom og clairvoyante evner, kunne meditere sig frem til punkterne, hvilket selv for skeptikere må være en mere realistisk forklaring.
Det har senere vist sig at hudmodstanden i et akupunkturpunkt er lavere en hudmodstanden uden for punktet, så i punktet er der en adgang til påvirkning af krop m.m. – og de gamle kinesere havde ikke apparater til at kunne måle dette.

Gør det ondt?
Mange mennesker tror, at det er forbundet med stor smerte at få sat nåle i kroppen, måske fordi de har prøvet at få taget en blodprøve ved lægen – men disse to stik kan på ingen måde sammenlignes. En kanyle til blodprøvetagning har en skarp, rund, hul spids, der skærer sig igennem vævet, mens en akupunkturnål er spids, meget tyndere og derved glider ind i vævet ved at skubbe det til side. En akupunkturbehandling kan udføres, uden at det er forbundet med smerter. Ofte vil du mærke en spænding, en kriblen, kløe omkring nålen eller et lille stød når nålen sættes i. Det kaldes ”De-qi” – din fornemmelse af, at nålen har mødt energien i kroppen.

Er akupunktur farlig?
Det er ikke farligt at modtage akupunktur, når den person, der udøver akupunktur er veluddannet. Det er også denne erkendelse, der ligger bag Regeringens beslutning om, at frigøre akupunktur fra at være et kirurgisk indgreb. Der findes ”farlige” punkter, som den erfarne akupunktør undgår – ved andre punkter sættes nålen meget skråt, således at der ikke er nogen risiko selv om klienten ved et uheld skulle støde nålen længere ind. Der er foretaget store undersøgelser i bl.a. England der viser, at akupunktur er ufarligt i hænderne på den uddannede – den største risiko er mindre blå mærker.
Jeg undlader dog at give akupunktur til gravide, da kvinden under graviditeten er meget følsom for ydre påvirkninger. En undtagelse kan dog være meget svær graviditetskvalme, men også her skal akupunktøren vælge punkter, der ikke er for kraftige og direkte relateret til graviditeten. Jeg mener heller ikke, at man skal behandle lændeproblemer med akupunktur i forbindelse med en graviditet, men igen vil den veluddannede akupunktør med en sund etik undlade at løbe nogen risiko.

Jeg har nåleskræk!
Selvom du har nåleskræk, kan du godt modtage akupunktur. Der findes mange forskellige nåle, forskellige tykkelser og præpareringer af nålen etc. Du kan måske starte med de helt tynde nåle, der sjældent mærkes eller din akupunktør kan bruges et indføringshylster, således at nålen hurtigt med et lille skub føres igennem huden uden at du mærker noget. Din akupunktør kan også spænde huden ud med to fingre, hvilket dæmper følsomheden for stik eller bedøve punktet ved at trykke sin negl mod punktet før stikket.

Det er vigtigt, at du er afslappet – god tid, musik, varme m.m. kan få dig til at slappe af, således at behandlingen bliver en nydelse.
Har du en sygelig nåleskræk, kan du behandles med laser, der ikke kan mærket overhovedet – laserbehandling er også meget ideel til mindre børn og er særdeles virkningsfuld på børn.

Kan man altid behandle med akupunktur?
Den enkelte akupunktør skal kende sin begrænsning. Der skal ikke behandles på en smerte, der kan skyldes kræft uden at klienten er grundigt undersøgt og der er taget stilling til konventionel behandling, men akupunktur kan med succes supplere denne behandling.
Det er akupunktørens pligt at henvise klienter til lægen, hvis symptomerne kan dække over alvorlige lidelser – det kunne være pludselige rygsmerter, hvor klienten ikke kan holde på vandet, eller dobbeltsyn med kvalme og opkastninger, mavesmerter med grødet, fadlugtende sort afføring etc.

Der skal også tages hensyn til den medicin, klienten indtager. Er patienten i blodfortyndende behandling med Marevan eller Marcoumar bør man undlade akupunktur med nåle. Her kan man bruge forsigtig akupressur, laserbehandling og urter. Patienten kan også være i behandling med medicin, der skal dæmpe hjerte (betablokker, amiodaron m.m.), hvor akupunktøren skal undlade at Yang-stimulere det pågældende organ – her hjertet.

Hvis der er voldsomme hævelser ved ex forstuvninger bør man behandle på den forlængede meridian væk fra hævelsen eller med krydsbehandling dvs ex behandle venstre fod på højre hånd – en behandlingsmetode der er yderst virkningsfuld til overraskelse for mange. Der kan også suppleres med øreakupunktur.

Jeg har også mine forbehold overfor psykotiske patienter, hvor nålestikket vil kunne indgå i klientens fremtidige psykoser.


Laserbehandling
Det lyder farligt - men er ganske sundt!
En laser til behandling kan ikke skade kroppen - den brænder ikke hud eller skærer knogler, men tilfører derimod det syge væv ny energi, således at cellerne begynder at arbejde normalt igen og sundheden bliver genoprettet. Det har vist sig, at laserbehandling får kroppens naturlige helingsevne til at foregå meget hurtigere og herved forsvinder hævelser og smerte, betændelsestilstande renses væk og vævet genfinder sin naturlige sunde tilstand.
Laser kan også bruges på akupunkturpunkter som et alternativ til nåle.

Men hvad er laser?
Laser er en stråle af koncentreret lys, der er velordnet på en sådan måde, at de enkelte lysbølger har samme svingning og følges ad i samme takt. Dette giver en meget koncentreret energiform, der kan overføres til kroppen. Energibølgen har samme svingning som de normalt fungerende celler, og denne svingning får de enkelte cellers "kraftcentre" til at producere mere energi. Herved bliver de syge celler raske igen.

Hvem har gavn af laserbehandling?
Det er oplagt at behandle børn med laser, fordi behandlingen er hurtig og uden ubehag. Børn der lider af astma, allergi eller har maveproblemer kan behandles med laserbehandling. Børn kan normalt ikke samarbejde til behandling med akupunkturnåle, derfor er laserbehandling et godt alternativ, der kan "leges" sammen med barnet. Laser er selvfølgelig også en god behandling for voksne, der har sygelig nåleskræk.

Hvilke sygdomme kan behandles?
Alle sygdomme, der kan behandles med akupunktur, kan også behandles med laser.
Laserbehandling har desuden vist sig særdeles ideel til akutte sportsskader (forstuvninger og fibersprængninger), overbelastningsskader (tennisalbue, museskader og akillesseneproblemer), hudproblemer (sår og lokaliseret exem og psoreasis). Ved visse sygdomme kan akupunktur og laser kombineres til en effektfuld behandling.

Hvordan foregår det?
Laser-lysstrålen holdes på eller over huden på de steder, der skal behandles. Hvert sted skal behandles fra 20 sekunder til 3 minutter - afhængig af hvor meget energi det er nødvendigt at tilføre de syge celler.
Antallet af behandlinger ligger normalt mellem 1 og 8, og effekten vurderes efter 4 til 6 behandlinger. Enkelte kroniske lidelser kan kræve livslang behandling med individuelle intervaller.
Under og efter behandlingen kan der opstå forskellige reaktioner. Det er vigtigt at du fortæller, hvad du oplever.

Efter en behandling
... kan du:
- Føle dig træt, afslappet og veltilpas
- Få en kortvarig opblussen af lidelsen
- Få ændring i urin og afføring
- Opleve varme eller kuldefølelse
- Få ændring i hormonbalancen
- O. lign.


Hvad er Moxa?
Moxa er en varmeterapi, hvor man behandler på akupunkturpunkter eller områder, der er diagnosticeret som kuldepunkter. Varmen kommer fra planten Grå Bynke (Artemisia Vulgaris) der tørres og presses i forskellige former. Glødetemperaturen er stabil og konstant.
I den klassiske moxabustion brændte man små kegler af Grå Bynke på huden og kunne herved forårsage små brændemærker, som man også den dag i dag møder i andre kulturer (Arabiske og Afrikanske lande).
Den moderne moxabustion er en indirekte behandling hvor huden beskyttes mod gløden fra Grå Bynken – der bruges ingefær eller kartoffelskiver eller tørret havsalt, der er meget brugt ved specielt navle-moxa. Akupunktøren kan også bruge en moxa-cigar af rullet, presset Grå Bynke pulver, der holdes over bestemte akupunkturpunkter i en passende afstand. Denne metode er meget brugt af danske akupunktører. Der findes også små kegler, der kan klæbes direkte på huden men er beskyttet fra denne, således at bynken slukkes før den når ned til huden. Endelig kan man også sætte moxa-kegler på enden af akupunkturnålene, således at varmen både påvirker hudoverflade og føres dybere via nålen.
Ulempen ved moxa er den intense duft, der kommer fra den glødende Grå Bynke – der er eksperimenteret med flere arter ”lugt-frie” metoder, men den klassiske akupunktør bruger som regel den klassiske Grå Bynke.

Urtebehandling i den klassiske akupunktur
De fleste akupunktører i dag bruger færdigblandede urte-recepturer i pille-, tablet- eller tinkturform – sidstnævnte er et flydende koncentrat. Det kræver en uhyre viden, omhu og udstyr at tilberede sine egne urtemedicamenter, kompetencer, der kun er begunstiget meget få personer i Danmark.
Akupunktøren bestiller derfor sit urtemedicament hos en specialist til den enkelte klient efter den stillede kinesiske diagnose, således at præparatet understøtter netop den balance, klienten har brug for. Sædvanligvis behandles der med urter igennem en måned evt kombineret med akupunkturbehandling.

Hvad kan behandles med akupunktur?
WHO (World Health Organization) har udarbejdet en liste over lidelser hvor akupunktur har en dokumenteret effekt.
- Hovedpine / migræne
- Ryg- og ansigtssmerter
- Gigt- og muskellidelser
- Frossen skulder
- Tennisalbue
- Menstruationssmerter
- Mave- og tarmlidelser
- Kredsløbsproblemer
- Højt blodtryk
- Bihulebetændelse
- Immunsygdomme
- Hormonelle lidelser
- Øjen- og øreproblemer
- Eksem

Desuden kan akupunktur hjælpe på psykiske og fysiske lidelser som:
- Træthed
- Mangel på energi
- Depression
- Mangel på glæde
- Aggressivitet
- Irritabilitet
- hormonforstyrrelser
- Søvnforstyrrelser
- Koncentrationsbesvær
- Dårlig hukommelse
- Allergi
- barnløshed
- Tinnitus
- Afhængighed af tobak, alkohol og medicin
- ... og andet

Akupunktur kan lyde som en mirakelkur, men hvis symptomer og sygdomme betragtes som en ubalance i kroppen, bliver det mere forståeligt, at akupunktur som balanceskabende behandling kan have så bred en effekt.

Hvad kan du forvente hos akupunktøren?
Behandlingen begynder med en samtale.
For at kunne behandle dig optimalt, er det vigtigt, at akupunktøren får oplysninger om alle de signaler, din krop sender. Der kan være symptomer, som du ikke betragter som væsentlige (kolde fingre, træg mave eller andet), men disse oplysninger giver behandleren et samlet billede af din krops tilstand og gør det muligt at finde ud af, hvordan dine symptomer er opstået. De oplysninger du giver, skal naturligvis behandles fortroligt.
Du kan også blive bedt om at "række tunge", fordi tungens farve, fugtighed og form kan give vigtige oplysninger om din tilstand. Din akupunktør kan også bruge dine pulse på håndleddene eller observerer dine øjnes iris, som vil give vigtige objektive oplysninger om din krops balancer.
Herefter tager akupunktøren stilling til, om akupunktur er den rigtige behandling for dig - eller om du bør tilses af en læge, før behandlingen påbegyndes.

Hvis din klassisk uddannede akupunktør mener, at akupunktur kan hjælpe dig, stiller han/hun en "kinesisk" diagnose. Herefter udvælger akupunktøren de mest effektive akupunkturpunkter for din sygdom. Antallet af nåle varierer, men ligger normalt mellem 6 - 12. Nålene skal sidde i kroppen i 20 - 60 minutter - afhængig af hvilke symptomer du har og hvor lang tid, du har haft dem.
Enkelte akupunktører bruger et princip der kaldes ”den gyldne nål” og behandler kun med én eller to nåle, det er dog efter min mening uhyre sjældent at én nål kan give kroppen det præcise budskab, der er nødvendigt for at genoprette en ubalance.
Antallet af behandlinger og intervallet mellem disse aftales ved første samtale.
Antallet af behandlinger ligger normalt mellem 1 og 6, og effekten vurderes efter 3 til 4 behandlinger. Enkelte kroniske lidelser kan kræve livslang behandling med individuelle intervaller.
Den uddannede akupunktør benytter meget tynde kvalitetsnåle, der er lavet af rustfrit stål og nålene bliver altid kasseret umiddelbart efter brug for at undgå infektion.
Under og efter behandlingen kan der opstå forskellige reaktioner. Det er vigtigt at du fortæller, hvad du oplever.

Efter en behandling kan du:
- Føle dig træt, afslappet og veltilpas
- Få en kortvarig opblussen af den lidelse, der behandles
- Få ændring i lugt og udseende af urin og afføring
- Opleve varme eller kuldefølelse
- Få ændring i hormonbalancen
- O. lign.

Dette er alt sammen normalt og er tegn på, at kroppen er ved at genoprette sin balance og dermed er modtagelig for akupunktur.
Det er vigtigt at du slapper af under behandlingen - musik, varme og dæmpet belysning er med til at skabe en afslappet atmosfære.


Uddannelse som akupunktør
Der findes flere godkendte akupunktørskoler i Danmark (se evt Praktiserende Akupunktører
www.aku-net.dk)
Uddannelsen til akupunktør varer mindst 2 år. Uddannelsen kan deles op i en basisdel og en akupunkturdel.
Basisdelen kan indgå som en del af skolens tilbud, eller skolen kan henvise til andre kursussteder. I basisdelen er der kurser i anatomi/fysiologi (200 timer), patologi/farmakologi (100 timer). Endvidere skal man kunne dokumentere at have sundhedspsykologi (50 timer) samt have gennemgået grundkursus i førstehjælp (12 timer). Derudover kræves klinisk praktik (30 timer).
Kurserne skal være bestået inden den afsluttende eksamen.

Akupunkturdelen (300 timer) indeholder blandt andet meridian- og punktlære, akupunkturens grundlæggende teori og diagnoseprincipper, herunder tunge- og pulsdiagnose, samt indføring i kinesisk fysiologi og syndromlære, kinesisk urtemedicin osv.
Du får også undervisning i akupunktur som erhverv og forretning, herunder lovgivning og etik.
Undervisningen veksler mellem teoretisk og praktisk indlæring. Den foregår normalt på weekendkurser eller aftenhold.
Den afsluttende eksamen består af en skriftlig del og en mundtlig del.
Prisen på uddannelsen varierer fra skole til skole. Man kan endnu ikke få SU til uddannelsen.

Priser på en behandling ved en akupunktør
En behandling koster fra 300 - 400 kr. Nålene skal sidde fra 20 til 60 minutter, og en behandling varer i alt ca en time. Første konsultation er som regel dyrere, da den kan tage fra 1½ – 3 timer.
Akupunktur er ikke dækket af overenskomst mellem lægeforeningen og sygesikringen.

Fremtidsmuligheder
Man kan frit oprette sin egen virksomhed. For at arbejde som akupunktør i Danmark skal man have indgået en kontrakt med en læge om supervision. Dette gælder dog kun til den 1. januar, 2007, hvor en ny lov træder i kraft. Hermed sidestilles akupunktur ikke længere med et kirurgisk indgreb.
Sundhedsstyrelsen har, i henhold til lov om registrering af alternative behandlere, godkendt foreningen Praktiserende Akupunktører som registreringsansvarlig brancheorganisation – kaldet en RAB-godkendelse.
For at blive registreret af foreningen Praktiserende Akupunktører skal man dokumentere, at man har bestået en akupunktøruddannelse, som er godkendt af foreningen, og at man har en godkendt aftale med en læge om supervision. Dette krav frafaldes ligeledes pr 1. januar, 2007. Herefter er klienten sikret igennem foreningens forsikringer.

Mere uddannelse
Praktiserende Akupunktører tilbyder løbende sine medlemmer supplerende kurser og efteruddannelsesmuligheder. Foreningen stiller krav om et vist antal videreuddannelsestimer over en 3-årig periode for at kunne forblive medlem.Gua Sha
Gua Sha er en flere tusind år gammel kinesisk skrabeteknik, hvor man på en effektiv måde fjerner gift- og affaldsstoffer – Sha - fra kroppen og samtidig frigør blokeringer i meridianerne. Herved fremmes den vitale energi – qi (udtales tji) – hvilket fører til øget balance og velvære.

Til Gua Sha bruges der specielle flade skraberedskaber ofte fremstillet af ko-horn.

Ved behandlingen ses røde eller blå blodudtrædninger på huden som tegn på, at det stagnerede blod fjernes fra kroppen, således at blokeringer ophæves. Disse blodudtrædninger vil forsvinde i løbet af få dage.

Lettelsen i kroppen er næsten øjeblikkelig

Gua Sha kan behandle alle former for spændinger i muskler, skulder og rygproblemer, migræne, m.m. samt følgesymptomer af disse som hovedpine, svimmelhed etc.

Graston Teknik
Graston teknik er en ny behandlingsmetode, der endnu ikke er udbredt i Danmark, men vinder megen anerkendelse i USA. Metoden blev udviklet for atleter til behandling af idrætsskader, men Graston teknik kan bruges til mange forskellige former for lidelser.

Den amerikanske kiropraktor – Davis Graston – har udviklet denne skrabeteknik, der i mange tilfælde kan erstatte kiropraktik og andre manipulerende behandlingsformer.

Alle former for smerte kan forståes som en blokering i kroppen – denne blokering kan være af blod (iskæmiske smerter), nerver (neuralgier), lymfe eller energi (qi-stagnationer) – hvor ex kulde eller vind ofte er en medvirkende årsag eller arvæv, hvor sener og fascier ikke kan bevæge sig frit..

Skulder-lænd og ryglidelser, hovedpiner, svimmelhed, træthed etc kan diagnostiseres som forskellige former for blokeringer.

En effektiv behandling af disse er naturligvis at ophæve disse blokeringer. Graston teknik minder meget om Gua Sha – men redskaberne og teknikken er lidt anderledes.

Ved Graston bruges metalredskaber – i USA har man udviklet et sæt af specielle patenterede stålredskaber, der kan erhverves for en formue, hvor man yderligere binder sig for at betale årlige afgifter.
En fortræffelig erstatning for dette bondefangeri er såmænd en almindelig ske – gammeldags form med svaj og sving i skæftet.

Det område, der skal behandles, smøres ind i en god massageolie, hvorefter huden skrabes med kanten af skeen i ca 5 minutter. Længderetningen foregår i muskelfibrenes retning – og ofte mærkes man, at den ”grusbane” man skraber hen over langsomt bliver jævn og glat, som tegn på, at stagnationerne bliver ophævet.

Når man skraber huden opstår der et vakuum i huden, hvilket bevirker, at de toxiske elementer trækkes op til overfladen. Samtidis glattes vævet og bliver smidigt og velfungerende.

Graston teknik virker i dybden, måske vha muskelsignalstoffer, der frigøres ved behandlingen.

Graston teknik er særlig effektiv i forbindelse med akupunktur, hvor akupunkturnålene sat i triggerpunkter afslapper muskulaturen. Graston teknik kan så efterfølgende fremme energi-flow i denne.

Virkningen er umiddelbar – der er en hurtig gevinst, og den er langtidsholdbar.

Hvis muskler, sener eller andet væv er påvirket ses udtrædninger i huden – dette kan virke voldsomt og de kan blive helt blå, hvis der er gamle stagnationer i kroppen. De røde og blå udtrædninger forsvinder i løbet af få dage.

Hvis børn behandles, skal der gives besked om dette til skole, daginstitution, SFO m.m., for at undgå mistanke om vold overfor barnet.


Bilag I
Forbudte områder for nåle-akupunktur:

M17 Brystvorten
Ren 8 Navlen
Ydre kønsorganer
Mindreårige børn

Farlige punkter, der på Hasle Akupunkturklinik erstattes med mindre farlige punkter:

Punkter indenfor øjenhulen (B1, M1, Ex4)
Punkter på siden af halsen nær de store arterier Carotis interne og externa (M9, Ty17, Co18)

Punkter der skal bruges med største forsigtighed:

Punkter øverst i nakken nær rygmarven (Du15 og Du16)
Punkter på brystkassen over lungerne (ex Lu1, G21, B13, B16)
Punkter over store arterier (Lu9, KS3)
Punkter over galdeblæren (M21)
*Ashi-punkter over sårbart væv
Punkter foran øret tæt på trommehinden (G2, Ty19, 3E21)
Punkter på forsiden af halsen nær øvre mediastinum (Ren22)
Brug af **Permanåle generelt


*Ashi-punkt = ømt punkt, Ashi betyder ”Av” på kinesisk

**Permanåle placeres i øret og bruges i bl.a. rygeafvænningsbehandling. De kan have en tegnestiftslignende form. De bør fjernes efter få dage for at undgå infektion. I stedet for at bruge permanåle kan man bruge små kugler eller plantefrø, der påsættes ørepunktet vha et lille plaster.
På Hasle Akupunktur & Smerteklinik bruges også magnetkugler påsat øret med plaster specielt til de, der ikke kan tåle eller acceptere nåle.


Bilag II
Kontraindikationer for akupunktur


Kræft og andre maligne sygdomme
Her bruges akupunktur kun som supplerende behandling til at lindre eksempelvis bivirkninger ved den traditionelle behandling og herigennem bedre klientens livskvalitet. Dette er en meget virkningsfuld behandling.
Jeg tilråder også at bruge specielle armbånd der reducerer kvalmen under kemokurene. Disse findes på Hasle Akupunktur & Smerteklinik.

Kirurgiske lidelser
Brækkede knogler, medfødte defekter, store sår, appendicitis, ilius, galdesten – her henvises klienten til konventionel behandling. Akupunkturbehandling kan bruges forebyggende eksempelvis for ilius og galdesten og til at modvirke ubehag postoperativt.

Blødere
Hvor blodets størkningsevne er stærkt nedsat.
Klienter i antikoagulationsbehandling kan behandles med akupunktur.

Graviditet
Akupunktur bør gives med forsigtighed under graviditeten specielt i de første og de sidste 3 måneder af graviditeten.
Ved svær kvalme og punkter for smerter under fødslen kan man benytte akupunktur, men skal dog undgå de store Yin-punkter på Ren-meridianen og korsbens-Shu-punkter (Punkter der ligger anatomisk over livmoderen og energetisk påvirker denne).
Øreakupunktur kan være en mulighed for at behandle under graviditet, men her undgår man også Lever og Miltpunkter.

Medicin
Medicin der påvirker nervesystemet samt binyrebarkpræparater modvirker ofte den fulde virkning af akupunktur, men akupunktur er ikke kontraindiceret.
Ved behandling af patienter med diabetes mellitus skal man være opmærksom på, at akupunktur kan mindske behovet for medicin således at der kan være øget risiko for ”føling”, hvilket klienten skal orienteres om.

Andre
Børn, der ikke forstår og ikke kan medvirke til akupunkturbehandling.
Døende, somnolente eller comatøse klienter, der ikke kan medvirke til behandling
Meget svækkede klienter.
Klienter der er emotionelt ophidsede eller påvirket af alkohol eller narkotika.
Klienter der er svært kredsløbsbelastede evt efter større fysiske anstrengelser.
Klienter der er i en svær emotionel krise.


Bilag III
Indstiksvinkler ved akupunkturbehandling:

Lodret indstik 90 grader
Arme og ben, hvor muskellaget er tykt

Skråt indstik 45 grader
Hvor farligt væv eller farlige strukturer skal undgås

Horisontalt indstik 5 – 15 grader
Hvor vævslaget på knogler er meget tyndt


Indstiksdybder

TCM-akupunktur er en signalterapi, der ikke kræver dybe indstik.
Nålespidsen må ikke nå de indre organer, brysthule, bughule, knogler eller seneplader, store kar og nerve-bundter.

Generelt gælder:
Fingre og tæer 0,1 *cun
Ansigt, hænder og fødder 0,2 – 0,3 *cun
Over brystet og øvre ryg 0,3 – 0,5 *cun
Abdomen 0,5 – 1 *cun
Muskulære områder på arm 1 *cun
Muskulære område på ben og lænd 1 – 1,5 *cun

Ved ryglidelser og iskias-smerter bruges dybere indstik.
Blærepunkter på den store rygmuskel langs rygsøjlen 2 fingersbredde fra denne stikkes med skråt indstik gennem musklen mod rygsøjlen 1 – 2 *cun afhængigt af rygmuskulaturens størrelse.
Iskias-punktet G30 beliggende ved overgangen mellem midterste og laterale tredjedel af forbindelseslinjen mellem trochanter major’s højeste punkt og korsbenshiatus (sammenføjningen mellem korsben og haleben) stikkes 1,5 – 2,5 *cun lodret mod symfysens forkant eller dybere med en lang nål til ”elektrisk **De-qi”.*cun = kinesisk kropsmål, afpasset efter klientens egne kropsmål.
Tommelfingeren er på sin bredeste sted 1 cun
Når tommel- og langefingerspidsen former en cirkel, er afstanden mellem langefingerens to folde 1 cun
De 4 fingre uden tommelfingeren er 3 cun i bredden
Pege- og langfinger har tilsammen en bredde på 1,5 cun

**De-qi = klientens energetiske reaktion på akupunkturindstikket. Kan føles som et elektrisk stød evt med udbredning, en varme, en kriblen eller ses på omkring nålen som rødme, let hævelse eller en fordybning.


Bilag IV
Moxa
Varmeterapi med afbrænding af den tørrede moxaurt ”grå bynke”. Kan bruges udformet som en cigar, hvor cigargløden holdes over en akupunkturnål eller et akupunkturpunkt. Bynke kan også købes som små præfabrikerede klumper, der kan sættes på en akupunkturnål.
Et specielt moxa-område er ”Moxa-trekanten”, umiddelbart under navlen hvor moxa placeres på et salttæppe og antændes.
Hasle Akupunktur & Smerteklinik bruger moxa – samt varmelamper, der er placeret over lejet.

El-akupunktur
Elektrisk stimulation af hud vha elektroder eller akupunkturnåle påsat elektroder med strømtilførsel der har en frekvenssvingning fra 20 Hz til 50 Hz efter om det anatomiske område skal stimuleres (toniseres) eller sederes.
Hasle Akupunktur & Smerteklinik bruger el-akupunktur i behandlinger.

Laser-akupunktur
Kohorænt monokromatisk lys med en høj energitæthed.
Hasle Akupunktur & Smerteklinik bruger laser i behandlinger.

Sugekopper
Påvirker huden igennem undertryk.
Hasle Akupunktur & Smerteklinik bruger sugekopper

Urter
Nåleakupunktur suppleret med kinesisk urtebehandling er en effektiv og anerkendt kombination. Urterne leveres af en fagperson, der er uddannet indenfor den kinesiske urtemedicin. Denne leveres kun til akupunktører, der er uddannet til at stille kinesiske diagnoser.
Bruges på Hasle Akupunkturklinik.


Auriculoterapi eller Øreakupunktur og frekvensterapi


Er en meget hurtigt og effektiv behandlingsmetode, som kan stå alene eller suppleres med kropsakupunktur.

Det er yderst effektivt at bruge øreakupunktur ved smertebehandling – effekten er umiddelbar, der er lindring med det samme og sammen med posturologi eller kropsakupunktur kan både årsagen til smerten og symptomerne behandles.Øret er sammensat af de tre forskellige vævstyper som er nødvendige for hele kroppens opbygning og vores organer – endoderm, mesoderm og ectoderm, og der er derfor forbindelse fra øret til alle dele af kroppen og kroppens organer.

Øreakupunktur kan også bruges til andre tilstande ex afvænning fra rygning/medicin/alkohol – depressioner – aggressioner – exem – tinnitus m.m.
Øreakupunktur kan være meget effektivt til at behandle ubalancer i hjernen – der er kun én barierre til påvirkning af hjernen, hvor der ved kropsakupunktur er to barierrer.

Auriculoterapi er sat i system af den franske læge Paul Nogier fra Lyon, Frankrig, som efter en del års studier i 1950'erne fandt ud af, at der i ørerne (på latin hedder øret auris), som det også er kendt fra den kinesiske medicins side, findes en "aftegning" af hele kroppen. Således forstået, at øreflippen er hovedet, midterstykket af øret er kroppen med rygsøjlen, arme, skulder og de indre organer samt forskellige kirtler.
Toppen af øret repræsenterer så benene, fødder og hænderne, samt halebenet og underlivsorganerne.
Paul Nogier blev i 1996 nomineret til Nobelprisen i Medicin for sine opdagelser.

Metoden er sidenhen blevet videreudviklet af hans søn Raphaël Nogier, der også er læge, således at en lang række ubalancer kan afbalanceres ved at behandle (med nål eller frekvenser/laser) udvalgte punkter/områder i øret.

Posturologi

Posturologi beskæftiger sig med smerter og forstyrrelser i bevægeapparatet. Hvor dets største domæne er rygsøjlen.

Indenfor posturologien kan 75 – 80 % af de mennesker, der har smerter i nakke/skuldre/lænd hjælpes, ved at behandle efter de posturologiske principper – og behandlingen er årsagsbehandling – altså ikke kun symptombehandling, der ofte skal gentages efter en periode.
Posturologi er med en lidt teknisk forklaring læren om den geometriske og biomekaniske organisation af forskellige segmenter hos et individ i rummet og dets regulationsproces.

Posturologi er samlingen af de neurologiske mekanismer, som muliggør afbalancering af disse elementer i rummet i stående stilling eller ved bevægelser.
Posturologi er kort og godt beskrivelsen og behandlingen af menneskets postur/ positur/ position/ eller et mere almindeligt ord: stilling.

Denne videnskab og neurofysiologi er ikke særlig kendt. Den er dog accepteret af Universiteter i Amerika, Frankrig og Italien, bl.a. l´Academie`de Medicine, Fr. og American Academy of Neurologi.

Individets stående stilling er resultat af tonus i de toniske muskler. Denne tonus er centralt reguleret udfra oplysninger, som hjernen får hovedsageligt om henholdsvis øjets stilling i øjenhulen, bidfunktionen og fodstillingen.
Posturologien regulerer således de neurologiske styresystemer som komponerer muskeltonus og dermed den stående stilling.Vore bevægelser er beviste, men vor stilling er ubevidst. Derfor hjælper det ikke længe ad gangen at sige: "Ret dig op, eller få skuldrene ned på plads og slap af"!
Ingen har fokus på toniske muskler, der hverken kan masseres eller manipuleres med varig effekt, da de er centralt regulerede. Trods en kompleks neurologisk styring, der hviler på en eneste strategi, nemlig at holde reaktionen af vores tyngdepunkt midt på et bestemt areal på gulvet, findes forstyrrelser hos de fleste patienter. Symptomerne udgør smerter i bevægeapparatet, instabilitet, indlæringsproblemer og kognitive forstyrrelser.

Den multiplekse aktivitet i nerve-systemet, hvis resultat er kropsstillingen, er en af de sidst erhvervede funktioner, som er meget mindre moden end andre fysiologiske funktioner. Derfor er evnen til at stå oprejst meget sårbar, hvilket forklarer en høj frekvens af dysfunktioner.

Patienten undersøges i stående stilling, og man vil med et kort posturologisk blik kunne konstatere, at patienten kun kan stå oprejst afslappet ved at være skæv. Det er ikke så vigtigt at f.eks. C7 og L3 er forskudt, men det er vigtigt at vide hvorfor. Det forklarer posturologien.

Hermed ved man også, om behandlingen skal være af øjne, bidfunktion eller fodstilling.Behandlingen af øjne kan være øreakupunktur ad modum dr. M. Marignan, prismebriller, genoptræning eller behandling med nordpolsmagnet.
Funktionelle bid-forstyrrelser kan også behandles med øreakupunktur eller lokalt, mens mekaniske forstyrrelser henvises til tandlæge.
Posturologien kan differential-diagnosticere motoriske og mekaniske forstyrrelser, udfra det neurologiske svar kropsstillingen giver! Fodstillingen behandles med en lille elektronisk chip og/elsler med meget små indlæg på 3 mm, med proprioceptiv genoptræningseffekt.
Gå til forsiden

Hasle Akupunkturklinik v/Asbjørn Kleif : Holmstruphøjvej 143 : 8210 Århus V : Tlf. 29 256 456 : E-mail: kleif@kleif.dk